TREFOR El-nets energispareindsats

Der er indgået en aftale om energiselskabernes energispareindsats for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020.

Den 16. december blev der indgået aftale om energiselskabernes energispareindsats mellem Energi-, Forsynings- og Klimaministeren og net- og distributionsselskaber inden for el, naturgas, fjernvarme og olie.

Gennem netselskabernes indsats har slutbrugere mulighed for at opnå tilskud til energiforbedrende tiltag, som eksempelvis energirenovering eller konvertering til mere effektive opvarmningsformer. Tilskuddet opnås ved at indgå en aftale med et netselskab eller et selskab, der på vegne af netselskabet varetager energispareaktiviteterne.

Netselskaberne i Danmark skal nå et mål på 3,62 PJ pr. år. TREFOR El-net A/S' andel udgør ca. 5% - svarende til 53 GWh. Målet for det enkelte år i perioden fastsættes på baggrund af alle netselskabers forholdsmæssige andel af afregnede energimængder til slutbrugerne.

TREFOR El-net A/S er forpligtet til at sikre energispareaktiviteterne jf. ovenstående mål.

Energispareindsatsen hos TREFOR El-net A/S varetages for nærværende af EWII Energi A/S, som dermed står for håndtering af rådgivning, dokumentation, administration, kvalitetssikring, auditering og indberetning af energibesparelser og tilskud.

I håndteringen af energibesparelserne er der fokus på kvalitet og på overholdelse af gældende lovgivning samtidig med, at der er fokus på at holde omkostninger til administration nede.

Energispareaktiviteterne gennemføres for både privat og erhverv. Der ydes tilskud direkte til private, der søger tilskud til energispareprojekter i deres hjem. Til virksomheder tilbydes rådgivning i forbindelse med energisparende projekter, samt tilskud til disse tiltag afhængig af det enkelte projekt og projektaftale.

Få flere oplysninger på EWII.com/energispareindsats.

Alle slutkunder er med til at dække omkostninger til energispareaktiviteterne. Slutkunderne betaler til energispareaktiviteterne via abonnement og nettarif til TREFOR El-net A/S.

TREFOR El-net A/S' energispareforpligtigelser udbydes i EU-udbud. Processen omkring udarbejdelse af udbudsmateriale er igangsat primo 2017.

Oversigt over TREFOR El-net A/S' hidtidige energisparemål og indberettede besparelser fordelt på sektorer og aktiviteter kan findes i tabellerne i nedenstående links tilbage fra 2013.

Download energispareindsats 2017

Download energispareindsats 2016

Download energispareindsats 2015

Download energispareindsats 2014

Download energispareindsats 2013